Statut

Statut naszego klubu

STATUT UCZNIOWSKIEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Goczałkowice-Zdrój zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest gmina Goczałkowice-Zdrój

2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Powstańców Śląskich 3 , 43 – 230 Goczałkowice Zdrój.

3. Określoną niniejszym statutem działalność, Klub prowadzi we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju, Gimnazjum w Goczałkowicach –Zdroju oraz klubami sportowymi.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 i n. usta­wy o sporcie (Dz.U.2010.151.1014 z późn. zm.) i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą -Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złożą pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedsta­wicieli ustawowych.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.

4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.

5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

 

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

c) działania na szkodę Klubu.

3. Rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4

Organy Klubu

§ 16

1. Organami Klubu są Walne Zebranie Klubu, Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu Klubu trwa 2 lata.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

4. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu jawnym imiennym.

5. Uchwały Organów Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

 

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu j est najwyższym organem Klubu.

2. Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku na sesję zwyczajną.

3. Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie Klubu na sesje nadzwyczajne z własnej inicjatywy, a także:

a) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

b) na wniosek 1/3 obecnych członków Klubu,

c) w innych sytuacjach określonych statutem.

4. Walne Zgromadzenie Klubu zwołuje się nie później w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Klubu, jednak nie wcześniej niż na 7 dni przed obwieszczeniem terminu sesji Zgromadzenia.

5. Pierwsze Walne Zebranie Klubu zwołuje Komitet Założycielski Klubu w terminie 30 dni od dnia rejestracji Klubu we właściwym rejestrze.

6. Pierwszemu Walnemu Zebraniu Klubu przewodniczy Przewodniczący Zebrania Założycielskiego.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Ko­misji Rewizyjnej,

c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,

f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają w obecności co najmniej połowy obecnej liczby członków Klubu.

3. W przypadku nieuzyskania wymaganego kworum, sprawa będąca przedmiotem głosowania zostaje poddana pod głosowanie na kolejnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku pkt. 2 nie stosuje się.

 

 

§ 19

1. Zarząd Klubu składa się z 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące

3. Uchwały Zarządu Klubu zapadają w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

 

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,

3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5. przyjmowanie i skreślanie członków,

6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d)dochody ze sprzedaży majątku,

e)majątek,

f) inne źródła.

§28

1. Do składania oświadczeń woli i udzielania pełnomocnictw w zakresie bieżących spraw Klubu upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

2. Do podejmowania czynności innych niż wymienione w pkt. 1, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.